- Διαφήμιση -

Οροπέδιο Λασιθίου: Ανάδειξη μονοπατιών

Ο δήμος Ορο­πε­δί­ου Λασι­θί­ου  κατέ­θε­σε πρό­τα­ση βελ­τί­ω­σης προ­σβα­σι­μό­τη­τας, σήμαν­σης με τοπο­θέ­τη­ση πινα­κί­δων και εργα­σιών καθα­ρι­σμού 16 ορει­βα­τι­κών – περι­πα­τη­τι­κών μονο­πα­τιών της περιο­χής του.

Γύρω από το Ορο­πέ­διο Λασι­θί­ου υπάρ­χουν πολ­λά άλλα μονο­πά­τια όπως  το Ευρω­παϊ­κό Ε4 που ανε­βαί­νει από την Καστα­μο­νί­τσα και αφού περά­σει από το Τσού­λη Μνή­μα, συνε­χί­ζει μέσα στο Ορο­πέ­διο, ανε­βαί­νει στο Λιμνά­κα­ρο μέχρι το Σελάκανο.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ορο­πέ­διο Λασι­θί­ου σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.