- Διαφήμιση -

Παραλία Τσούτσουρα

Βγαλμένη απο τα παραμύθια και τις λαϊκές διηγήσεις

Η μεγά­λη αυτή παρα­λία είναι μια από τις ομορ­φό­τε­ρες του νησιού και βρί­σκε­ται στη νότια ακτο­γραμ­μή της Κρή­της, σε από­στα­ση 60 χλμ. από την πόλη του Ηρα­κλεί­ου. Έχει χοντρή άμμο καθα­ρά νερά, τα οποία μάλι­στα, λόγω της υψη­λής τους περιε­κτι­κό­τη­τας σε αλά­τι και ιώδιο, θεω­ρού­νται ιαματικά.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Ηρά­κλειο σήμε­ρα Iraklio today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.