- Διαφήμιση -

Υδροβιότοπος Άγρα — Νησιού — Βρυττών

Με σημαντική οικολογική αξία αλλά και σπάνια ομορφιά

6χλμ. από την Έδεσ­σα και σε υψό­με­τρο 470 μέτρων από την επι­φά­νεια της θάλασ­σας βρί­σκε­ται η λίμνη και ο Υγρο­βιό­το­πος Άγρα — Νησί­ου και Βρυτ­τών. Πρό­κει­ται για λίμνη έκτα­σης 5.972 στρεμ­μά­των που υδρο­δο­τεί­ται από τις πηγές του ποτα­μού Εδεσ­σαί­ου. Μια τεχνη­τή λίμνη γλυ­κού νερού που σε μεγά­λο βαθ­μό καλύ­πτε­ται από υδρό­βια βλά­στη­ση, ενώ βόρεια συνο­ρεύ­ει με από­κρη­μνους βρά­χους. Πάνω από 250 δια­φο­ρε­τι­κά είδη πτη­νών ζουν περιο­δι­κά μέσα στον υδροβιότοπο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.