- Διαφήμιση -

Παραλίες της Κρήτης για…τολμηρούς

Οι πιο γνωστές παραλίες γυμνιστών, που προσελκύουν λάτρεις του είδους

Εάν είσα­στε λάτρης του γυμνι­σμού, τότε βρή­κα­τε τον τόπο σας! Η Κρή­τη είναι πολύ δημο­φι­λής προ­ο­ρι­σμός για γυμνι­στές, καθώς παρέ­χει πολ­λές επι­λο­γές παρα­λιών. Επί­ση­μα ο γυμνι­σμός στην Ελλά­δα δεν επι­τρέ­πε­ται, αλλά κανείς δεν θα σας ενο­χλή­σει αν δεν προκαλέσετε.

Σε μη — αδειο­δο­τη­μέ­νες παρα­λί­ες ο γυμνι­σμός μερι­κές φορές απα­γο­ρεύ­ε­ται τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα, ιδιαί­τε­ρα τον Ιού­λιο και τον Αύγου­στο, καθώς πολ­λές οικο­γέ­νειες με τα παι­διά τους πάνε για μπά­νιο στις παραλίες.

Ο νόμος και η… προ­σβο­λή της δημο­σί­ας αιδούς

Στην Ελλά­δα βρί­σκε­ται σε ισχύ σχε­τι­κό νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο από το 1983, το οποίο ορί­ζει ότι ο γυμνι­σμός δεν επι­τρέ­πε­ται σε σημεία, μακριά από τη θαλάσ­σια περιο­χή του Κέντρου Παρα­θε­ρι­σμού Γυμνι­στών,  πάνω σε σκά­φος ή άλλα θαλάσ­σια μέσα αναψυχής.

Ο ίδιος νόμος σημειώ­νει ότι η άσκη­ση γυμνι­σμού περιο­ρί­ζε­ται αυστη­ρά στους χώρους και την παρα­λία μπρο­στά από το Κέντρο Παρα­θε­ρι­σμού Γυμνι­στών έως τη δύση του ηλί­ου, ενώ δεν επι­τρέ­πει την είσο­δο ανη­λί­κων οι οποί­οι δεν συνο­δεύ­ο­νται, στα κέντρα παρα­θε­ρι­σμού. Σύμ­φω­να με την ελλη­νι­κή νομο­θε­σία απα­γο­ρεύ­ε­ται ο γυμνι­σμός στη ρεσε­ψιόν ή τους στε­γα­σμέ­νους κοι­νό­χρη­στους χώρους των του­ρι­στι­κών κατα­λυ­μά­των όπως εστια­τό­ρια ή κέντρα διασκέδασης.

Ανα­φέ­ρει επί­σης ότι στα Κέντρα Παρα­θε­ρι­σμού Γυμνι­στών έχουν δικαί­ω­μα δια­μο­νής τα μέλη ανα­γνω­ρι­σμέ­νων γυμνι­στι­κών συλ­λό­γων της Ελλά­δας ή του εξω­τε­ρι­κού, καθώς και άλλα άτο­μα, τα οποία τηρούν τους κανό­νες λει­τουρ­γί­ας των Κέντρων Παραθερισμού.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κρή­τη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.