- Διαφήμιση -

Πάνω Κουφονήσι — Το απόλυτο τιρκουάζ

Ολική απόδραση σε ένα ονειρεμένο τόπο

Μόλις λίγα τετρα­γω­νι­κά χιλιό­με­τρα άνυ­δρης Κυκλα­δι­κής γης που πάνω της βρί­σκο­νται συγκε­ντρω­μέ­νες μερι­κές από τις καλύ­τε­ρες παρα­λί­ες του Αιγαίου!

Στη θάλασ­σα που απλώ­νε­ται μετα­ξύ Νάξου και Αμορ­γού θα δού­με τα νησιά των Μικρών Κυκλά­δων ανά­με­σα τους βρί­σκε­ται το Πάνω Κου­φο­νή­σι — ή απλά Κουφονήσι‑, με έκτα­ση που μόλις αγγί­ζει τα 5,7 τ.χ. και σήμε­ρα είναι το πλέ­ον ανα­πτυγ­μέ­νο τουριστικά.

Σίγου­ρα δεν είναι το ερη­μι­κό νησί των προη­γού­με­νων χρό­νων, ούτε τα ακρο­γιά­λια του θεω­ρού­νται πλέ­ον μονα­χι­κά, αφού εδώ, ακό­μα και τον Σεπτέμ­βρη θα δεις όλες τις φυλές του κόσμου να «βαπτί­ζο­νται» στα τρο­πι­κά νερά του.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Νάξος και Μικρές Κυκλά­δες σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.