- Διαφήμιση -

Τήνος — Σύγχρονο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας

Στόχο έχει να αναδείξει την παραδοσιακή μαρμαροτεχνία που ανθεί εδώ και αιώνες στο νησί

Στον Πύρ­γο Τήνου λίγο πιο έξω από την πλα­τεία του χωριού θα συνα­ντή­σεις το Σύγ­χρο­νο Μου­σείο Μαρ­μα­ρο­τε­χνί­ας του Πολι­τι­στι­κού Ιδρύ­μα­τος Ομί­λου Πει­ραιώς. Στους χώρους του παρου­σιά­ζε­ται η τεχνο­λο­γία του μαρ­μά­ρου, υλι­κού που κατέ­χει ιδιαί­τε­ρη θέση στην αρχι­τε­κτο­νι­κή και την τέχνη τόσο της Τήνου, όσο και της Ελλά­δας εν γενεί από την αρχαιό­τη­τα μέχρι σήμε­ρα. 

Το Μου­σείο είναι άψο­γα στη­μέ­νο, τα εκθέ­μα­τα, οι προ­θή­κες και οι διά­φο­ρες προ­βο­λές βίντεο και φωτο­γρα­φιών είναι τοπο­θε­τη­μέ­να με έναν άρτιο αρχι­τε­κτο­νι­κά τρό­πο, οι υπάλ­λη­λοι είναι ευγε­νι­κοί και εξυ­πη­ρε­τι­κοί και η προ­σπά­θεια που έχει γίνει στο στή­σι­μο του Μου­σεί­ου και τη λει­τουρ­γία του είναι αξιοζήλευτη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δα μας στο Facebook:

Η Τήνος σήμε­ρα Tinos today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.