- Διαφήμιση -

Εντυπωσιακός υδροσίφωνας στα ανοιχτά της Τήνου

Ένα μονα­δι­κό φαι­νό­με­νο κατέ­γρα­ψε ο φακός στα ανοι­χτά της Τήνου την Πέμ­πτη (14/3): Έναν υδρο­σί­φω­να, που ανάρ­τη­σε ο καθη­γη­τής μετε­ω­ρο­λο­γί­ας και διευ­θυ­ντής Ερευ­νών του Ινστι­τού­του Περι­βάλ­λο­ντος του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, Κώστας Λαγου­βάρ­δος στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.