- Διαφήμιση -

Σκηνικό έντασης στα Ίμια – Επεισόδιο με την εμπλοκή σκαφών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής

Έντα­ση σημειώ­θη­κε το μεση­μέ­ρι στα Ίμια ανά­με­σα σε σκά­φος της ελλη­νι­κής και τουρ­κι­κής ακτο­φυ­λα­κής. Σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος τουρ­κι­κή ακταιω­ρός εισήλ­θε εντός των ελλη­νι­κών χωρι­κών υδάτων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.