- Διαφήμιση -

Δώρο Πάσχα 2024: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί — Πώς υπολογίζεται

Μέχρι την Μεγά­λη Τετάρ­τη (1η Μαΐ­ου 2024) θα πρέ­πει να έχει εξο­φλη­θεί το Δώρο του Πάσχα, σε όλους τους εργα­ζό­με­νους στον ιδιω­τι­κό τομέα, δια­φο­ρε­τι­κά οι εργο­δό­τες κιν­δυ­νεύ­ουν με αυστη­ρά πρόστιμα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.