- Διαφήμιση -

Στην Τήνο η μεγαλύτερη φυσική μαρμάρινη πισίνα της Μεσογείου

Η Τήνος είναι ένας νησιω­τι­κός προ­ο­ρι­σμός γνω­στός για την πολι­τι­στι­κή και θρη­σκευ­τι­κή του κλη­ρο­νο­μιά, αλλά και την απα­ρά­μιλ­λη ομορ­φιά του. Πόσοι και πόσες, όμως, γνω­ρί­ζουν ότι δια­θέ­τει και τη μεγα­λύ­τε­ρη μαρ­μά­ρι­νη «πισί­να» της Μεσο­γεί­ου, το λεγό­με­νο «Πρά­σι­νο Λατομείο»;…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.