- Διαφήμιση -

Φιλικό νησί προς τους ποδηλάτες η Λέρος — Ιδανικός προορισμός για απόδραση

Η Λέρος πιστο­ποι­ή­θη­κε ως το πρώ­το νησί στην Ελλά­δα που είναι φιλι­κό προς τον ποδη­λά­τη με το σήμα Bike Friendly Destination, το οποίο βρί­σκε­ται υπό την αιγί­δα του υπουρ­γεί­ου Τουρισμού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.