- Διαφήμιση -

«Χτίζοντας» Ολυμπιονίκες στον «άθλημα» των οικονομικών

Την ίδια στιγ­μή που ο οικο­νο­μι­κός εγγραμ­μα­τι­σμός ανα­δει­κνύ­ε­ται σε απα­ραί­τη­τη δεξιό­τη­τα, ειδι­κά μέσα σε ένα διε­θνές περι­βάλ­λον συνε­χών οικο­νο­μι­κών κρί­σε­ων, τα στοι­χεία σχε­τι­κά με το κατά πόσον οι πολί­τες κατέ­χουν βασι­κές οικο­νο­μι­κές γνώ­σεις είναι απο­γοη­τευ­τι­κά, τόσο στην Ευρώ­πη, όσο, ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, στη χώρα μας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.