- Διαφήμιση -

«Δικαιοσύνη» για τα Τέμπη ζητεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας

Κατα­πέλ­της ήταν σε δηλώ­σεις της για τα Τέμπη και την περι­βό­η­τη σύμ­βα­ση 717 η Ευρω­παία Εισαγ­γε­λέ­ας Λάου­ρα Κοβέ­σι, η οποία εστί­α­σε στο συμπέ­ρα­σμα που κατα­γρά­φε­ται και στη δικο­γρα­φία, ότι δηλα­δή αν είχαν εφαρ­μο­στεί κανο­νι­κά η τηλε­διοί­κη­ση και η σημα­το­δό­τη­ση, το πολύ­νε­κρο δυστύ­χη­μα θα είχε αποφευχθεί…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.