- Διαφήμιση -

15 Μαρτίου-Παγκόσμια ημέρα ύπνου: Ας τον κάνουμε καλύτερο!

Με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ύπνου, η Επι­στη­μο­νι­κή Ομά­δα «Μελέ­τη Δια­τα­ρα­χών Ανα­πνο­ής στον Ύπνο» της Ελλη­νι­κής Πνευ­μο­νο­λο­γι­κής Εται­ρεί­ας, επι­ση­μαί­νει: Ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τρο­φής, νερού και την ανα­πνοή είναι βασι­κές ανά­γκες του οργα­νι­σμού μας και η μακρο­χρό­νια στέ­ρη­ση του είναι ένας σημα­ντι­κός παρά­γο­ντας κιν­δύ­νου για ένα ευρύ φάσμα παθή­σε­ων, που περι­λαμ­βά­νει τα καρ­διαγ­γεια­κά νοσή­μα­τα, τον καρ­κί­νο, την άνοια και το Σακ­χα­ρώ­δη Διαβήτη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.