- Διαφήμιση -

Τήνος: Γλυπτοθήκη Τηνίων Καλλιτεχνών δίπλα στο ναό της Μεγαλόχαρης

Η τέχνη, η ιστο­ρία, ο πολι­τι­σμός της Τήνου είναι σε μεγά­λο βαθ­μό απο­τυ­πω­μέ­να στα ”δου­λε­μέ­να΄’ από χέρια ανθρώ­πων και θεών μάρ­μα­ρά της. Ενας ολό­κλη­ρος κόσμος απο­κα­λύ­πτε­ται δια­βά­ζο­ντάς τα και μας ταξι­δεύ­ει στο χρόνο.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε και στη σελί­δα μας στο Facebook: Η Τήνος σήμε­ρα Tinos today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.