- Διαφήμιση -

Προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία καθίσταται το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας

Προτεραιότητα για το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στο έργο, το οποίο έχει προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 232.000 ευρώ, περι­λαμ­βά­νο­νται  εργα­σί­ες για την βελ­τί­ω­ση της προ­σβα­σι­μό­τη­τας των ατό­μων με ανα­πη­ρία σε επι­λεγ­μέ­να σημεία του Παλαιού Φρου­ρί­ου Κέρ­κυ­ρας, με επι­στρώ­σεις γαιώ­δους δαπέ­δου, πλα­κο­στρώ­σεις και κατα­σκευή κεκλι­μέ­νων επι­πέ­δων (ραμπών) σε εκθε­σια­κούς χώρους, καθώς και η απο­μά­κρυν­ση επι­φά­νειας οπλι­σμέ­νου σκυ­ρο­δέ­μα­τος σε δύο σημεία του Παλαιού Φρουρίου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Κέρ­κυ­ρα σήμερα

Κεντρι­κή Κέρ­κυ­ρα και Δια­πό­ντιοι νήσοι σήμερα

Η Βόρεια Κέρ­κυ­ρα σήμερα

Η Νότια Κέρ­κυ­ρα σήμερα

Ιόνιοι Νήσοι σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.