- Διαφήμιση -

Μάνη — Λουσμένη με φως, ντυμένη με πέτρα

Το Φαρ Ουέστ σκηνικό της πιο γοητευτικής γωνιάς της Πελοποννήσου

Λακω­νι­κή ή Μεση­νια­κή, Προ­ση­λια­κή ή Απο­σκιε­ρή, πυκνό­φυ­τη και δρο­σε­ρή ή άγρια και λου­σμέ­νη από τον λαμπρό ήλιο, η Μάνη μετρά­ει ανά­με­σα στους θρυ­λι­κούς πύρ­γους και στα επι­βλη­τι­κά αετο­χώ­ρια 98 από τους 118 παρα­δο­σια­κούς οικι­σμούς της Πελο­πον­νή­σου καθώς και μερι­κά από τα πιο εντυ­πω­σια­κά φυσι­κά τοπία της Ελλάδας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Μάνη σήμε­ρα West Mani Today

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.