- Διαφήμιση -

Το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμών στην Κρήτη, έχει το Ρέθυμνο

Προβληματισμός για το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμών

Το χαμη­λό­τε­ρο ποσο­στό εμβο­λια­σμών σε επί­πε­δο Κρή­της παρου­σιά­ζει ο Νομός Ρεθύ­μνου, ενώ σε ό,τι αφο­ρά στο σύνο­λο του πλη­θυ­σμού στην Κρή­τη, κυμαί­νε­ται κάτω του μέσου όρου σε σχέ­ση με άλλες περιο­χές της χώρας.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες  εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Ρέθυ­μνο σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.