- Διαφήμιση -

ΒΟΑΚ!

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Την έναρ­ξη του έργου του Βόρειου Οδι­κού Αξο­να εξήγ­γει­λε ο πρω­θυ­πουρ­γός τονί­ζο­ντας τη σπου­δαιό­τη­τα του ανα­πτυ­ξια­κού απο­τυ­πώ­μα­τος που θα έχει στην οικο­νο­μία όλης της Κρή­της. Ο νέος οδι­κός άξο­νας θα ξεκι­νά από τον Κίσ­σα­μο Χανί­ων και θα φθά­νει ως την Σητεία. Το έργο αυτό θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης- Το σχέ­διο παρου­σιά­σθη­κε στο Κέντρο Αρχι­τε­κτο­νι­κής Μεσο­γεί­ου στην παλιά πόλη των Χανί­ων, προ­βλέ­πει νέες χαρά­ξεις, τού­νελ- σήραγ­γες, γέφυ­ρες και ανι­σό­πε­δους κόμβους.

Παρου­σί­α­ση από τον πρω­θυ­πουρ­γό του νέου Β

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κρή­τη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.