- Διαφήμιση -

Το Νότιο Αιγαίο και ο πολιτισμός του

Οι Κυκλά­δες και τα Δωδε­κά­νη­σα συμπυ­κνώ­νουν πολι­τι­σμό 30 αιώ­νων.  Η Δήλος, η ακρό­πο­λη της Λίν­δου και η αρχαία Κάμει­ρος στη Ρόδο, το Ασκλη­πιείο στην Κω, ο προϊ­στο­ρι­κός οικι­σμός στο Ακρω­τή­ρι της Σαντο­ρί­νης. Μονα­στή­ρια απί­στευ­της ομορ­φιάς σαν την Πανα­γία τη Χοζο­βιώ­τισ­σα στην Αμορ­γό και την Πανα­γία Τσα­μπί­κα στη Ρόδο έχουν αφή­σει ισχυ­ρά απο­τυ­πώ­μα­τα γρα­φής ενός μονα­δι­κού πολι­τι­σμού που άκμα­σε σε τού­το τον τόπο.

Βυζα­ντι­νές εκκλη­σί­ες σαν την Εκα­το­ντα­πυ­λια­νή στην Πάρο. Προ­σκυ­νή­μα­τα όπως ο Ταξιάρ­χης Μιχα­ήλ ο Πανορ­μί­της στη Σύμη και η εκκλη­σία της Πανα­γί­ας στην Τήνο. Η σεπτή μονή του Αγί­ου Ιωάν­νη του Θεο­λό­γου και το σπή­λαιο της Απο­κά­λυ­ψης στο ιερό νησί της Πάτμου συμπλη­ρώ­νουν  ένα μονα­δι­κό σύνο­λο μνη­μεί­ων. Ενα σύνο­λο ενταγ­μέ­νο  μέσα σε γρα­φι­κούς οικι­σμούς με μονα­δι­κή λαϊ­κή αρχι­τε­κτο­νι­κή ή τα αστι­κά κέντρα με τα επι­βλη­τι­κά κτί­ρια συνυ­πάρ­χουν με άκρως ενδια­φέ­ρο­ντα τα μου­σεία σχε­δόν σε όλα τα νησιά, με εκθέ­μα­τα παγκό­σμιας αίγλης όπως τα αφαι­ρε­τι­κά κυκλα­δι­κά ειδώ­λια και τα πανέ­μορ­φα κλασ­σι­κά γλυ­πτά, βυζα­ντι­νά ψηφι­δω­τά, εργα­λεία και είδη καθη­με­ρι­νής χρή­σης, βιβλιο­θή­κες με ανε­κτί­μη­της αξί­ας έργα και κειμήλια.

Ο εορ­τα­σμός της Κοί­μη­σης της Θεο­τό­κου στις 15 Αυγού­στου, το “Πάσχα του Καλο­και­ριού”, μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες γιορ­τές της ορθο­δο­ξί­ας, είναι το σημείο όπου συνα­ντώ­νται η ευσέ­βεια και το γλέ­ντι, τα Εγκώ­μια και οι θρη­σκευ­τι­κοί ύμνοι με το βιο­λί και το σαντού­ρι, τα τάμα­τα και οι παρα­κλή­σει για το θαύ­μα με τους χορούς, τα συλ­λο­γι­κά γεύ­μα­τα έξω από τα μονα­στή­ρια, η γενι­κή χαρά και το ξεφά­ντω­μα. Τυχε­ρός όποιος μετά την υλο­ποί­η­ση της “γαλά­ζιας ελευ­θε­ρί­ας’  βρε­θεί στα πανη­γύ­ρια που γίνο­νται προς τιμήν της Μεγαλόχαρης.

Το Νότιο Αιγαίο μας περι­μέ­νει όλους να το γνωρίσουμε

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Νότιο Αιγαίο σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.