- Διαφήμιση -

Πελοπόννησος: Ταξίδι τον μύθο και το όνειρο!

Η Πελο­πόν­νη­σος δεν είναι μόνο ένα κομ­μά­τι της Νότιας Ελλά­δας. Μερι­κές παρα­λί­ες και κάποια ορει­νά χωριά. Η Πελο­πόν­νη­σος είναι κάτι περισ­σό­τε­ρο. Ενα πέτρι­νο καρά­βι περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νη από θάλασ­σα και γεμά­τη ιστο­ρία. Μονεμ­βα­σιά, Μάνη, Ναύ­πλιο, Μυκή­νες, Καλά­βρυ­τα, Πόρ­το Χέλι, Επί­δαυ­ρος, Σπάρ­τη. Κάθε όνο­μα ανα­τι­νά­ζει στο μυα­λό μας λέξεις.εικόνες και μύθους!

Ναι η Πελο­πόν­νη­σος είναι ένας ζωντα­νός μύθος!

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.