- Διαφήμιση -

Στερεά Ελλάδα

Δελφοί, Αράχωβα, Καρπενήσι, Θερμοπύλες, Εύβοια, Σκύρος

Εδώ χτυ­πά­ει η καρ­διά του ηπει­ρω­τι­κού τμή­μα­τος της χώρας. Πρώ­τος προ­ο­ρι­σμός οι Δελ­φοί με τα ποι­κί­λα νοή­μα­τα και τις ιστο­ρι­κές ανα­φο­ρές. Το μαντείο των Δελ­φών  με την Καστα­λία κρή­νη. Δεκά­δες πόλεις και εκα­το­ντά­δες χωριά φορ­τω­μέ­να ιστο­ρία και πολιτισμό.

Εθνι­κοί δρυ­μοί, μονο­πά­τια, χιο­νο­δρο­μι­κά κέντρα αλλά και παρα­λί­ες με καθά­ρια νερά.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Στε­ρεά Ελλά­δα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.