- Διαφήμιση -

Αστυπάλαια: Ανακάλυψη αρχαίου παιδικού νεκροταφείου

Την διε­θνή προ­σο­χή έχει τρα­βή­ξει από το 1995 έως σήμε­ρα η αρχαιο­λο­γι­κή ανα­κά­λυ­ψη του νεκρο­τα­φεί­ου παι­διών στη νοτιο­δυ­τι­κή πλευ­ρά της Κυλίν­δρας της Αστυ­πά­λαιας, τα ευρή­μα­τα της οποί­ας χρο­νο­λο­γού­νται στα γεω­με­τρι­κά χρόνια.

Εντυ­πω­σια­κός είναι ο αριθ­μός αυτών των βρε­φών που βρέ­θη­καν θαμ­μέ­να με τη μέθο­δο του εγχυ­τρι­σμού δηλα­δή μέσα σε αγγεία, τα οποία τοπο­θε­τού­νταν σε πρό­χει­ρες κτι­στές θήκες ή αβα­θείς λάκ­κους, δια­νοιγ­μέ­νους στον φυσι­κό βρά­χο, καθώς αυτός ξεπερ­νά τις 3.000.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.