- Διαφήμιση -

Ο προφήτης Ηλίας στην Πάτμο με τη συγκλονιστική θέα

Η Πάτμος είναι παγκο­σμί­ως γνω­στή για τη θρη­σκευ­τι­κή κλη­ρο­νο­μιά της, και όχι τυχαία, την απο­κα­λούν και «ιερό νησί». Εξάλ­λου, στο νησί των Δωδε­κα­νή­σων, ο Ευαγ­γε­λι­στής Ιωάν­νης έγρα­ψε την Απο­κά­λυ­ψη και εκεί βρί­σκε­ται η Ιερά Μονή του Ιωάν­νη του Θεο­λό­γου, όπως και το σπή­λαιο της Αποκάλυψης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.