- Διαφήμιση -

Κάρπαθος: Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά

Κάηκαν 600 στρέμματα δάσους

Οι ενα­έ­ριες δυνά­μεις δασο­πυ­ρό­σβε­σης που ενί­σχυ­σαν τους πυρο­σβέ­στες που επι­χει­ρού­σαν στην περιο­χή Αγία Κυρια­κή-Σάντα­λος βοή­θη­σαν προ­κει­μέ­νου να περιο­ρι­στεί η ζημιά.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.