- Διαφήμιση -

Δύο αιώνες από την ανακάλυψη της Αφροδίτης της Μήλου

Σαν σήμε­ρα, στις 8 Απρι­λί­ου του 1820, ο αγρό­της Γιώρ­γος Κεντρω­τάς σκά­βο­ντας στο κτή­μα του στη Μήλο ανα­κα­λύ­πτει ένα γυναι­κείο άγαλ­μα. Είναι η πασί­γνω­στη σήμε­ρα Αφρο­δί­τη της Μήλου, που βρί­σκε­ται στο Μου­σείο του Λού­βρου και την οποία απέ­κτη­σαν οι Γάλ­λοι με την απει­λή των όπλων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.