- Διαφήμιση -

Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση τριών Νοσοκομείων και 26 Κέντρων Υγείας σε Μακεδονία και Θράκη

Παρου­σία της ανα­πλη­ρώ­τριας υπουρ­γού Υγεί­ας, Ειρή­νη Αγα­πη­δά­κη, υπο­γρά­φη­καν οι συμ­βά­σεις για την ενερ­γεια­κή και λει­τουρ­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση και ανα­καί­νι­ση των κτι­ρια­κών υπο­δο­μών και εγκα­τα­στά­σε­ων τριών νοσο­κο­μεί­ων και 26 Κέντρων Υγεί­ας της 3ης και 4ης Υγειο­νο­μι­κής Περι­φέ­ρειας Μακε­δο­νί­ας και Θράκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.