- Διαφήμιση -

Το γαλλικό ιστιοφόρο Belem πλέει προς Ελλάδα για την παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας στις 26 Απριλίου

Έχο­ντας επά­νω του 16 επαγ­γελ­μα­τί­ες ναυ­τι­κούς και περί τους 100 επι­βά­τες, το τρι­κά­ταρ­το γαλ­λι­κό ιστιο­φό­ρο Belem πλέ­ει ήδη με κατεύ­θυν­ση την Ελλά­δα, όπου καλώς εχό­ντων των πραγ­μά­των θα παρα­λά­βει στις 26 Απρι­λί­ου την Ολυ­μπια­κή Φλό­γα από τον Πει­ραιά για να τη μετα­φέ­ρει στη Μασ­σα­λία στις 8 Μαΐου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.