- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ: 18 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου

Προθεσμία μέχρι 24 Ιουλίου.

Ανα­κοί­νω­ση για την πρό­σλη­ψη, με σύμ­βα­ση εργα­σί­ας ιδιω­τι­κού δικαί­ου ορι­σμέ­νου χρό­νου, συνο­λι­κά δέκα οκτώ (18 ) ατό­μων για την κάλυ­ψη επο­χι­κών ή παρο­δι­κών ανα­γκών του Δήμου Σίφ­νου, που εδρεύ­ει στη Σίφνο.

Προ­θε­σμία υπο­βο­λής Αιτή­σε­ων: 14/07/2021–23/07/2021

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σίφ­νος σήμε­ρα Sifnos today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.