- Διαφήμιση -

Γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καβάλας

Το γεγονός συνέβη το βράδυ της Κυριακής 18/07

Πανι­κός επι­κρά­τη­σε το βρά­δυ της Κυρια­κής μέσα σε λεω­φο­ρείο του ΚΤΕΛ Καβά­λας που εκτε­λού­σε το δρο­μο­λό­γιο Καβά­λα-Δρά­μα, όταν για άγνω­στη μέχρι στιγ­μής αιτία, μια γυναί­κα μαχαί­ρω­σε άνδρα που επέ­βαι­νε στο ίδιο λεωφορείο.

Το λεω­φο­ρείο στα­μά­τη­σε το δρο­μο­λό­γιό του και ο άνδρας μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο για τις πρώ­τες βοή­θειες, ενώ η γυναί­κα συνε­λή­φθη από άνδρες του αστυ­νο­μι­κού τμή­μα­τος Δοξάτου.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.