- Διαφήμιση -

Σίφνος: “Το νησί της γαστρονομίας και της παράδοσης” σύμφωνα με το CNN Βραζιλίας

Ο δημο­σιο­γρά­φος του CNN Βρα­ζι­λί­ας δηλώ­νει εντυ­πω­σια­σμέ­νος με τη φύση, τα μονα­στή­ρια που αντέ­χουν στο χρό­νο, την αγγειο­πλα­στι­κή και τη ρεβυ­θά­δα, και ανα­δει­κνύ­ει το Φεστι­βάλ Γαστρο­νο­μί­ας που ενώ­νει όλα τα στοι­χεία της Σίφνου.

Το φετι­νό, 14ο Φεστι­βάλ Κυκλα­δι­κής Γαστρο­νο­μί­ας «Νικό­λα­ος Τσε­λε­με­ντές», που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από 22 έως 24 Σεπτεμ­βρί­ου 2022 στον παρα­δο­σια­κό οικι­σμό του Αρτε­μώ­να, θα έχει επε­τεια­κό και διε­θνή χαρακτήρα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.