- Διαφήμιση -

Απείρανθος: Ένα «κρητικό» χωριό στην ορεινή Νάξο!

Οι ντό­πιοι υπο­στη­ρί­ζουν ότι η Απεί­ραν­θος είναι ένα χωριό της Κρή­της που δεν βρί­σκε­ται στην Κρή­τη! Η τοπι­κή διά­λε­κτός τους έχει δια­τη­ρη­θεί ανέ­πα­φη και δια­κρι­τή από αυτή των κατοί­κων της υπό­λοι­πης Νάξου. Στο συγκε­κρι­μέ­νο χωριό μάλι­στα, υφί­στα­ται και το γλωσ­σι­κό περί­ερ­γο με το βαθύ “λ” και το “ρ” που συνα­ντά­ται μόνο στα Ανώ­για και το Μυλοπόταμο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.