- Διαφήμιση -

Θέλετε να δείτε πώς είναι ο Λευκός Πύργος από…μέσα;

Αν και η ιστο­ρία του είναι βαμ­μέ­νη με αίμα, ο Λευ­κός Πύρ­γος κατά­φε­ρε, στο πέρα­σμα των αιώ­νων, να γίνει το “σήμα-κατα­τε­θέν” της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η ιδιαι­τε­ρό­τη­τα του σχή­μα­τός του αλλά και η περί­ο­πτη θέση του στην παλιά παρα­λία τον έχουν κατα­στή­σει το “νού­με­ρο ένα” σε επι­σκε­ψι­μό­τη­τα μνη­μείο της Θεσσαλονίκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.