- Διαφήμιση -

Δήμος Ρόδου: Σε ιδιώτες καθαριότητα και πράσινο έναντι 64 εκατ.

Περισσότερα από 64 εκατ. ευρώ δίνει σε ιδιώτες ο δήμος Ρόδου για υπηρεσίες καθαριότητας και πράσινου τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Περισ­σό­τε­ρα από 64 εκατ. ευρώ δίνει σε ιδιώ­τες ο δήμος Ρόδου για υπη­ρε­σί­ες καθα­ριό­τη­τας και πρά­σι­νου τα επό­με­να τέσ­σε­ρα χρό­νια. Σχε­τι­κή από­φα­ση έλα­βε την Τρί­τη 28/12 η Οικο­νο­μι­κή Επι­τρο­πή του δήμου. Συγκε­κρι­μέ­να η: «Έγκρι­ση μελέ­της και όρων Δια­κή­ρυ­ξης Συμ­φω­νί­ας Πλαί­σιο “Παρο­χή Ολο­κλη­ρω­μέ­νων Υπη­ρε­σιών Καθα­ριό­τη­τας, Καλ­λω­πι­σμού, Πρα­σί­νου & Ευτα­ξί­ας του Δήμου Ρόδου 2022–2026» προ­βλέ­πει ότι.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες  εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.