- Διαφήμιση -

Χάλκη: Γίνεται πρότυπο νησί αυτονομίας και ηλεκτροκίνησης

Πρωτοποριακό έργο

Ένα ελλη­νι­κό νησί, η Χάλ­κη, ετοι­μά­ζε­ται να γίνει πρό­τυ­πο, καθώς σύντο­μα ολό­κλη­ρος ο στό­λος οχη­μά­των θα μπο­ρεί να αντι­κα­τα­στα­θεί με ηλε­κτρο­κί­νη­τα οχή­μα­τα, τελευ­ταί­ας τεχνο­λο­γί­ας που προ­σφέ­ρει η Citroën

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Χάλ­κη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.