- Διαφήμιση -

Χριστούγεννα: Τι είναι το «γλυφόνι», που το θυμούνται μόνο οι ηλικιωμένοι ενός ελληνικού χωριού

Το γλυ­φό­νι των Χρι­στου­γέν­νων ήταν ένα έθι­μο που υπήρ­χε μέχρι και τον περα­σμέ­νο αιώ­να στο χωριό Κρε­μα­στή της Ρόδου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.