- Διαφήμιση -

Ανάφη-Το νησί που αποπνέει ένα αίσθημα ελευθερίας

H Ανά­φη είναι το ανα­το­λι­κό­τε­ρο νησί των Κυκλά­δων, ένας μικρός άγο­νος βρά­χος μόλις δώδε­κα ναυ­τι­κά μίλια μακριά από τη Σαντο­ρί­νη. Σύμ­φω­να με τον μύθο, το νησί ανα­δύ­θη­κε από τη θάλασ­σα για να προ­σφέ­ρει κατα­φύ­γιο στους Αργο­ναύ­τες που είχαν ναυα­γή­σει στο Αιγαίο. Είναι ένας τόπος διά­ση­μος για τον δεύ­τε­ρο μεγα­λύ­τε­ρο μονό­λι­θο της Μεσο­γεί­ου αλλά και για τους πιο επι­δέ­ξιους χτί­στες — μάστο­ρες της πέτρας στη χώρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.