- Διαφήμιση -

Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας

Ο βασικότερος προορισμός της Ορεινής Κορινθίας για τον χειμώνα προσφέρει στους επισκέπτες πολλές και απολαυστικές δραστηριότητες χιονιού και όχι μόνο.

Η πρό­σβα­ση στα Τρί­κα­λα Κοριν­θί­ας είναι ιδιαί­τε­ρα εύκο­λη. Η από­στα­ση από την Αθή­να μέχρι και τον χώρο στάθ­μευ­σης πάνω στο ορο­πέ­διο της Ζήρειας, στο πάρ­κινγκ για το μικρή πίστα του σκι, είναι μόλις 155 χιλιό­με­τρα περί­που. Από Αθή­να ακο­λου­θεί­τε πορεία προς Πάτρα και στο ύψος του Ξυλό­κα­στρου βγαί­νε­τε από την εθνι­κή οδό με κατεύ­θυν­ση τα Τρί­κα­λα Κοριν­θί­ας.Από το Ξυλό­κα­στρο μέχρι την συνοι­κία των Κάτω Τρι­κά­λων είναι περί­που 25 χλμ ανη­φο­ρι­κής αλλά άνε­της δια­δρο­μής ενώ από εκεί μέχρι και το μικρό ορο­πέ­διο της Ζήρειας είναι περί­που 10 χιλιό­με­τρα μόλις.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κόριν­θος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.