- Διαφήμιση -

Εξόρμηση στο βουνό όπου γεννήθηκε ο Ερμής

Είναι το δεύ­τε­ρο μεγα­λύ­τε­ρο βου­νό της Πελο­πον­νή­σου και στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της βρί­σκε­ται στον νόμο Κοριν­θί­ας. Πρό­κει­ται για τη Ζήρεια ή Κυλ­λή­νη, το βου­νό στο οποίο η μυθο­λο­γία θέλει να γεν­νή­θη­κε ο αγγε­λιο­φό­ρος των θεών Ερμής. Έχει ύψος 2.374 μέτρα και στη βόρεια πλευ­ρά της κατα­λή­γει στον Κοριν­θια­κό κόλπο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.