- Διαφήμιση -

21 Οκτωβρίου 1825: Η πρώτη δημοσίευση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν

Σαν σήμε­ρα, στις 21 Οκτω­βρί­ου του 1825, δημο­σιεύ­ε­ται για πρώ­τη φορά στη «Γενι­κή Εφη­με­ρί­δα της Ελλά­δος» το ποί­η­μα του Διο­νυ­σί­ου Σολω­μού «Ύμνος εις την Ελευ­θε­ρία», ο οποί­ος είχε εκδο­θεί τον Μάιο της ίδιας χρο­νιάς στο πολιορ­κη­μέ­νο Μεσο­λόγ­γι και μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση καθιε­ρώ­νε­ται ως ο Εθνι­κός Ύμνος της χώρας (4/8/1865)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.