- Διαφήμιση -

Πόρτο Κάγιο: Ο άγνωστος παραθαλάσσιος οικισμός στη Μάνη για ήρεμο αραξοβόλι

Το Πόρ­το Κάγιο είναι από τους άγνω­στους στο ευρύ κοι­νό προ­ο­ρι­σμούς στη Μάνη, που σίγου­ρα, όμως, αξί­ζει κανείς να ανα­κα­λύ­ψει. Αν και βρί­σκε­ται στην «εσχα­τιά» της Λακω­νί­ας, το τρα­χύ, άγριο και επι­βλη­τι­κό φυσι­κό σκη­νι­κό του ακρω­τη­ρί­ου Ταί­να­ρο ασκεί μια ανε­ξή­γη­τη γοη­τεία, κάνο­ντας τους επι­σκέ­πτες της περιο­χής να ανα­ρω­τιού­νται αν οι εικό­νες που αντι­κρί­ζουν είναι πραγ­μα­τι­κές ή απο­κύ­η­μα της φαντασίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.