- Διαφήμιση -

Το «κυκλαδοχώρι» της Λακωνίας με τους πιστούς φίλους

Κάτω από τον επι­βλη­τι­κό Πάρ­νω­να, στις ακτές του Μυρ­τώ­ου υπάρ­χει ένα μέρος που θυμί­ζει νησί, περα­σμέ­νων χρό­νων, με την ανε­πι­τή­δευ­τη ομορ­φιά του και την ηρε­μία που είναι απλω­μέ­νη τρι­γύ­ρω του. Ο λόγος για το Κυπα­ρίσ­σι, το οποίο περισ­σό­τε­ρο θυμί­ζει Κυκλά­δες, παρά Λακωνία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.