- Διαφήμιση -

Το διαφορετικό νησί των Κυκλάδων

Η Κέα ή, όπως είναι πιο γνω­στή, Τζια βρί­σκε­ται μόλις μία ώρα από το λιμά­νι του Λαυ­ρί­ου. Το νησί που δια­φέ­ρει πολύ από τα υπό­λοι­πα κυκλα­δί­τι­κα – χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα η έλλει­ψη των χαρα­κτη­ρι­στι­κών λευ­κών σπι­τιών – έχει τη δική του ξεχω­ρι­στή ομορ­φιά και έναν αέρα που το καθι­στά μονα­δι­κό προ­ο­ρι­σμό για δια­κο­πές ή μικρές αποδράσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.