- Διαφήμιση -

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με συννεφιές, βροχές και αφρικανική σκόνη — Από πότε ξεκινάει

Τέλος στο ανοι­ξιά­τι­κο διά­λειμ­μα! Σύμ­φω­να με τους μετε­ω­ρο­λό­γους, το σκη­νι­κό αλλά­ζει από τα μέσα της εβδο­μά­δας, με εμφά­νι­ση τοπι­κών βρο­χών — και καται­γί­δων σε αρκε­τές περιο­χές — καθώς και με ενί­σχυ­ση των ανέ­μων, πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας αλλά και νέος γύρος μετα­φο­ράς αφρι­κα­νι­κής σκό­νης, κυρί­ως στα δυτι­κά και νότια της χώρας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.