- Διαφήμιση -

ΔΥΠΑ: Μέχρι τις 12 Μαΐου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Η σχε­τι­κή πλατ­φόρ­μα της ΔΥΠΑ για αιτή­σεις στις παι­δι­κές κατα­σκη­νώ­σεις άνοι­ξε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα και αφο­ρά σε 70.000 επι­τα­γές για παι­διά 6 – 16 ετών και θα υλο­ποι­η­θεί από τις 15 Ιου­νί­ου έως τις 10 Σεπτεμ­βρί­ου για τα παι­διά τυπι­κής ανά­πτυ­ξης και έως τις 20 Σεπτεμ­βρί­ου για τα παι­διά με ανα­πη­ρία με ποσο­στό 50% και πάνω…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.