- Διαφήμιση -

Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη του σχολικού έτους και την έναρξη των Πανελλαδικών

Το τελευ­ταίο κου­δού­νι μαθη­μά­των θα ακου­στεί στις 17 Μαΐ­ου στα λύκεια και στις 29 Μαΐ­ου στα γυμνά­σια της επι­κρά­τειας. Επι­πλέ­ον, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα εξε­τα­στούν στο πρώ­το μάθη­μα Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων στις 31 και 30 Μαΐ­ου, αντίστοιχα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.