- Διαφήμιση -

Ζαχλωρού: Το χωριό που είναι παραδομένο στο φαράγγι του Βουραϊκού

Η Ζαχλω­ρού έχει το σημα­ντι­κό πλε­ο­ντέ­κτη­μα να είναι παρα­δο­μέ­νη στην υπέ­ρο­χη φυσι­κή αγκα­λιά στο φαράγ­γι του Βου­ραϊ­κού. Με ένα εκπλη­κτι­κό φυσι­κό σκη­νι­κό ολό­γυ­ρά της, απο­τε­λεί μια πραγ­μα­τι­κή όαση στην Αχα­ΐα, σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από τα Καλάβρυτα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.