- Διαφήμιση -

Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου

Ένα μοναδικό ταξίδι στον μύθο και την ιστορία

Βρί­σκε­ται μέσα στο κάστρο της Πύλου, το Νιό­κα­στρο, θα βρεί­τε το αρχαιο­λο­γι­κό μου­σείο που σας προ­σκα­λεί σε ένα ταξί­δι ανα­ζή­τη­σης στα ίχνη της πόλης.

Ευρή­μα­τα ανα­σκα­φών από όλη την περιο­χή της Πυλεί­ας, από την Νεο­λι­θι­κή επο­χή ως τα Ρωμαϊ­κά χρό­νια, κτε­ρί­σμα­τα που βρέ­θη­καν σε μηκυ­ναϊ­κούς θολω­τούς τάφους της περιο­χής, αγγεία, κοσμή­μα­τα, αιχ­μές από βέλη και ανά­γλυ­φες παρα­στά­σεις είναι μόνο μερι­κά από τα εκθέ­μα­τα που θα έχε­τε την ευκαι­ρία να θαυ­μά­σε­τε στο Μουσείο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.