- Διαφήμιση -

Κορώνη Μεσσηνίας

Γραφική και αρχοντική

Η Κορώ­νη είναι μια μικρή κωμό­πο­λη στο νότιο άκρο του Μεσ­ση­νια­κού κόλ­που. Χτι­σμέ­νη αμφι­θε­α­τρι­κά, με γρα­φι­κά σπί­τια, την προ­κυ­μαία και το επι­βλη­τι­κό κάστρο της, στην άκρη της χερ­σο­νή­σου.  Η Κορώ­νη ήταν σημα­ντι­κή ήδη από τα βυζα­ντι­νά χρό­νια, οχυ­ρώ­θη­κε όμως από τους Ενε­τούς τον 13ο αιώ­να και μαζί με τη Μεθώ­νη ήταν τα δύο από τα σπου­δαιό­τε­ρα κέντρα της Bενε­τί­ας στην ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.