- Διαφήμιση -

Παραλία Λαγκούβαρδος

Μια παραλία απόκοσμης ομορφιάς στη Μεσσηνία

Ο Λαγκου­βάρ­δος είναι μικρός παρα­θα­λάσ­σιος οικι­σμός κοντά στα Φιλια­τρά και υπά­γε­ται διοι­κη­τι­κά στον Δήμο Τρι­φυ­λί­ας στη Μεσ­ση­νία. Ο οικι­σμός βρί­σκε­ται νότια των Φιλια­τρών και βόρεια του πολύ κοντι­νού οικι­σμού του Λαγκου­βάρ­δου (η δια­φο­ρά των οικι­σμών είναι στον τονι­σμό του ονό­μα­τος), σε υψό­με­τρο 4 μέτρων από τη θάλασ­σα. Είναι πολύ κοντά στις ακτές του Ιονί­ου Πελά­γους και βρί­σκε­ται δια­γώ­νια απέ­να­ντι από τη νήσο Πρώτη.

Πρό­κει­ται για μια παρα­λία απα­ρά­μιλ­λης ομορ­φιάς που τα τελευ­ταία χρό­νια είναι πολύ δημο­φι­λής στους απα­ντα­χού λάτρεις του surf και των άλλων θαλάσ­σιων σπορ, αφού θεω­ρεί­ται, ότι δια­θέ­τει τη μεγα­λύ­τε­ρη συχνό­τη­τα κυμά­των, ενώ την ίδια στιγ­μή είναι ασφα­λής χωρίς δυνα­τά ρεύματα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.